A A

SEZNAM POTENCIALNIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA PRODAJO
6. november 2019

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč  seznam potencialnih stavbnih zemljišč za prodajo. Zemljišča so po namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča.

Sklad KZG RS bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek prodaje na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za nakup. Vlogo za nakup zemljišč pošljite na naslov: Sklad KZG RS, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana ali na e-mail: info.skzgrs@gov.si .

Obravnava vlog za izvedbo pravnega prometa se pri Skladu KZG RS izvaja potom pristojne komisije za pravni promet, ki preveri vse predpisane predpostavke za izvedbo pravnega prometa. Komisija sprejme odločitev, ali se bo pravni promet izvedel in pod kakšnimi pogoji.

Seznam zemljišč se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih zemljišč in odvzemanjem tistih zemljišč iz seznama, ki bodo prodana. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje prodajo.