A A

Zakoni in drugi pomembni pravnoformalni dokumenti

Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

Statut Sklada z začetkom veljavnosti 20.9.2016

Soglasje Vlade RS k statutu z dne 20.9.2016

Razvojna strategija Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (2019–2022)

Sklep soglasja vlade RS k Razvojni strategiji SKZGRS 2019-2022

Sklep Sveta Sklada KZG RS ob sprejetju Razvojne strategije Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (2019–2022)

Poročilo o delu in zaključni račun za leto 2018

Program dela in finančni načrt za leto 2019 in Soglasje vlade k Programu dela in financni nacrt Sklada KZG RS za leto 2019

Rebalans programa dela in finančni načrta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2019 - julij 2019

Sklep o soglasju k rebalansu programa dela in finančni načrta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2019 - 5.9.2019

Rebalans programa dela in finančni načrta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2019 - oktober 2019

Sklep o soglasju k rebalansu programa dela in finančni načrta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2019 - 23.10.2019

Pravila za odjem vode iz namakalnega razvoda Vogršček za uporabo vode izven območja razvoda, za porabnike vode, ki so na sistem že priključeni, na dan 1. april 2016

Pravilnik o podrobnejši opredelitvi obsega krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev -  sprejel Svet Sklada, 30. 8. 2011

Pravilnik o spremembi  Pravilnika o podrobnejši opredelitvi obsega krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev - november 2013

Pravilnik o spremembi  Pravilnika o podrobnejši opredelitvi obsega krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev - maj 2014 

Pravilnik o prometu z nepremičninami, sprejel Svet Sklada 14. junija 2018

Pravilniku o prometu z nepremičninami z dne 27. julija 2018 s soglasje Vlade RS z dne 27. julija 2018

Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč, sprejel Svet Sklada 9.7.2019

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2019

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2019

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2019

Seznam katastrskih občin s faktorji ogroženih območij in območij ugodne lege za leto 2016 ostaja nespremenjen in enak kot v letu 2014.

Seznam katastrskih občin s faktorji ogroženih območij in območij ugodne lege 2014

Seznam velikih namakalnih sistemov v odmeri

Veliki in delno delujoči namakalni sistem v odmeri

 

Arhiv