A A

Cenitve nepremičnin 2016 do 2018

Datum obvestila:
21.10.2015

OBVESTILO ZA JAVNOST

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije vso zainteresirano javnost obvešča, da je na Portalu javnih naročil, pod številko JN7351/2015, dne 21. 10. 2015, objavil javno naročilo:

Cenitve nepremičnin 2016 do 2018

Kandidate vabimo, da oddajo prijavo na javno naročilo, ki se bo v prvi fazi omejilo na izbor sposobnih kandidatov za cenitev nepremičnin. Sposobnost se bo priznala za obdobje treh let oziroma do podpisa novega okvirnega sporazuma. Z izbranimi sposobnimi kandidati bo Sklad sklenil okvirni sporazum o kandidiranju za oddajo naročil cenitev nepremičnin, ki jih bo Sklad v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma, vsakokrat oddal v okviru druge faze predmetnega javnega naročila. Izbrani kandidati bodo s podpisom okvirnega sporazuma pridobili pravico do sodelovanja – pravico kandidirati pri vsakokratnih naročilih cenitev nepremičnin, glede na predmet prometa z nepremičninami, za katerega se cenitev potrebuje. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Sklada, na povezavi: http://www.s-kzg.si/si/javna-narocila/.

Skrajni rok za oddajo prijav je: 20. 11 2015 do 9:00 ure.

Javno odpiranje prijav bo: 20. 11. 2015 ob 10:00 uri, v sejni sobi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana.