A A

POZIV ZA UREDITEV PRAVICE ZA ODJEM VODE IZ NAMAKALNEGA SISTEMA VOGRŠČEK ZA NAMAKANJE IZVEN OBMOČJA SISTEMA

Datum obvestila:
18.04.2016

Na podlagi 94. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 17/20011-UPB2, 58/2012) in Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 31/2014, 91/2015)  izdaja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad) naslednji

 

 

POZIV ZA UREDITEV PRAVICE ZA ODJEM VODE IZ NAMAKALNEGA SISTEMA VOGRŠČEK ZA NAMAKANJE IZVEN OBMOČJA SISTEMA

 

Vse lastnike in uporabnike zemljišč, ki uporabljate vodo iz Namakalnega sistema Vogršček in niste zajeti v odmero za plačevanje nadomestila za vzdrževanje namakalnega sistema pozivamo, da uredite razmerje za uporabo vode s Skladom kot izvajalcem javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov.

 

Samovoljno odvzemanje vode, brez soglasja izvajalca javne službe,  iz namakalnega sistema Vogršček je protipravno.

 

V roku 15 dni od objave tega poziva podajte na Sklad vlogo za uporabo vode iz namakalnega sistema Vogršček.

 

Poziv je namenjen vsem tistim uporabnikom,  ki ste že priključeni na namakalni sistem in vodo uporabljate.

 

Vlogo za ureditev pogodbenega razmerja lahko podate na obrazcu, ki ga najdete na spletni strani Sklada na naslovu http://www.s-kzg.si/si/. Izpolnjeno vlogo pošljite na naslov Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.

 

Z uporabniki vode, ki bodo podali vlogo bo Sklad sklenil pogodbo o uporabi vode in  jim obračunal stroške za porabo vode za leto 2016 na podlagi sprejetih pravil za odjem vode. Zbrana sredstva se bodo uporabila za popravilo namakalnega sistema Vogršček.

 

Po poteku roka iz poziva bo Sklad izvedel kontrolo nelegalno priklopljenih uporabnikov vode na namakalni sistem in ukrepal.

 

Podrobnejše informacije dobite na Skladu na telefon št. 05 335 73 40 in 01 434 11 25.

 

 

                                                                                                          Irena ŠINKO, l.r.

                                                                                                          direktorica