A A

Trenutno stanje na področju upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov ter nadaljnji koraki na tem področju

Datum obvestila:
02.01.2014

Obvestilo za javnost

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju: ministrstvo) in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju: Sklad), kot izvajalec javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, seznanjata vse lastnike in uporabnike melioriranih kmetijskih zemljišč, o trenutnem stanju na področju upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov ter o nadaljnjih korakih na tem področju.

Ministrstvo je dne 23.12.2011 izdalo odločbo št. 3313-116/2011/2, s katero je skladu priznalo usposobljenost za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov do leta 2017. Sklad upravlja s 271 hidromelioracijskimi sistemi, od tega je 184 osuševalnih sistemov, 29 namakalnih sistemov ter 58 hidromelioracijskih sistemov, katere vzdržujejo gospodarske družbe same.

V letu 2013 so se izvedla javna naročila za iskanje podizvajalcev vzdrževalnih del na posameznem hidromelioracijskem sistemu za obdobje treh let. Sklad je bil uspešen pri 106 hidromelioracijskih sistemih in sklenil pogodbe ter so se pričela izvajati redna vzdrževalna dela. Pri 106 hidromelioracijskih sistemih pa ni prišlo do podpisa pogodbe zaradi nezanimanja (pri 5 namakalnih sistemih) oziroma zaradi interesa spreminjanja pogodbenih obveznosti (pri 101 osuševalnih sistemih). Sočasno, s potekom javnega naročila, je na ministrstvu potekal podrobnejši pregled vseh dokumentov in postopkov v skladu z veljavno zakonodajo. Zaradi zahtevnosti pregleda, ki je zahteval veliko dela, volje in energije, tako ministrstva kot Sklada, se je sprejem oziroma potrditev dokumentov zavleklo. V izogib ponavljajočim napakam in zapletom, je ustanovljena tudi posebna delovna skupina, ki ima za nalogo izboljšanje zakonodajne ureditve na tem področju. Zaradi nastale situacije so predlagani naslednji koraki, ki naj bi pripomogli k boljšemu in preglednejšemu upravljanju ter vzdrževanju hidromelioracijskih sistemov:

  1. Za 106 hidromelioracijskih sistemov se pripravi novo javno naročilo za izbor podizvajalca vzdrževalnih del in sicer v čim krajšem možnem času.
  2. Vsi lastniki in drugi uporabniki kmetijskih zemljišč na teh 106 hidromelioracijskih sistemih, ne bodo plačali odmero za višino nadomestila na hektar za redna vzdrževalna dela na objektih in napravah na hidromelioracijskih sistemih za leto 2014. Vsa predvidena dela v programih vzdrževanja hidromelioracijskih sistemom za leto 2014 se bodo na teh sistemih financirali iz že zbranih sredstev.
  3. Spreminja se zakonodaja na področju upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov. S spremembami zakonodaje želimo preglednejši, enostavnejši in ugodnejši administrativni postopek. Posledično bo spremenjena zakonodaja imela pozitiven vpliv tudi na sama izvedbena vzdrževalna dela.

S predvidenimi koraki pričakujemo, da se bodo odpravile ovire in napake, ki so povzročile nejevoljo v letošnjem letu.