A A

Ureditev zakupnih razmerij na zemljiščih z vrisanimi GERK-i

Datum obvestila:
11.06.2014

UREDITEV ZAKUPNIH RAZMERIJ NA ZEMLJIŠČIH Z VRISANIMI GERK-i

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije bo z namenom ureditve zakupnih razmerij za kmetijska zemljišča v lasti Republike Slovenije, s katerimi gospodari, z aprilom 2013 pričel pisno pozivati vse osebe, za katere je bilo na podlagi evidenc Ministrstva za kmetijstvo in okolje o grafičnih enotah rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (GERK) ugotovljeno, da so vpisale GERK-e tudi na kmetijskem zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije in v gospodarjenju Sklada, ter da za ta zemljišče s Skladom nimajo sklenjene zakupne pogodbe oziroma imajo le to sklenjeno za površino, ki ne ustreza površini vpisanega GERK-a, da se oglasijo na pristojni območni izpostavi Sklada, kjer se bo na podlagi dostopnih informacij preveril morebiten zamik med zemljiško katastrskimi prikazom in prikazom GERK-a ter ugotovila pravica do uporabe zemljišča. 

Sklad bo v vseh primerih neobstoja zamika med zemljiško katastrskim prikazom in prikazom GERK, ali neizkazane pravice do uporabe zemljišča, za ta zemljišče v skladu s predpisi objavil javno ponudbo za zakup kmetijskega zemljišča na oglasni deski pristojne upravne enote. V kolikor bodo pozvane osebe izkazale prednostno pravico do zakupa v skladu z določili zakona o kmetijskih zemljiščih oziroma bodo za sporna zemljišča predložile dokazila, s katerimi bodo izkazale pravico do uporabe, bo Sklad zakupno pogodbo sklenil z njimi. V nasprotnem primeru pa bo za te osebe pri pristojnih upravnih enotah predlagan postopek izbrisa vpisanega GERK-a.