A A

Uspešna agromelioracija na kočevskem v minulem letu

Datum obvestila:
10.01.2024
V minulem letu je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov uspešno nadaljeval z uresničevanjem vizije o izboljšanju in zvišanju vrednosti zemljišč, s katerimi gospodari. Eden izmed postopkov za to je tudi agromelioracija, ki je v uradnem listu opisana kot vrsta ukrepov, ki »izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče, delijo pa se na zahtevne in nezahtevne. Agromelioracije obsegajo ukrepe izravnave zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitve kamnitih osamelcev, ureditve poljskih poti, izdelave teras, ureditve gorskih in kraških pašnikov, ureditve manjših odvodnjavanj, apnenja in založnega gnojenja. Področje agromelioracij ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12).«

V letu 2023 je bilo na kočevskem območju izvedenih 21, 5 ha agromelioracij na zaraščajočih se kmetijskih zemljiščih. Agromelioracije so bile izvedene in s strani zakupnikov prevzete do konca leta 2023. Izvajale so se pri petih zakupnikih, ki imajo v zakupu zaraščajoča se kmetijske zemljišča, ki jih do zdaj ni bilo mogoče strojno obdelati. Z zakupniki je bil pred izvedbo sklenjen sporazum, v katerem je bilo določeno, da bodo slednji dokončno usposobili kmetijska zemljišča za kmetijsko rabo (založno gnojenje, brananje in zasajanje trave). Po preteku dveh let, ko bodo zemljišča dejansko travniki, pa se bo zakupnikom tudi obračunavala zakupnina za ta zemljišča kot travnike. Na fotografijah si lahko ogledate stanje pred, med in po izvedbi.

Stanko Oblak

 

pred_izvedbo

agr_3

agr_4

agr2

Izvajanje_agro

Bagersko_pikiranje