A A

Vzdrževanje osuševalnih sistemov v letu 2014

Datum obvestila:
29.10.2014

OBVESTILO ZA JAVNOST

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije vso zainteresirano javnost obvešča, da je kot izvajalec javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, na Portalu javnih naročil, pod številko JN6469/2014, dne 10. 6. 2014, objavil naslednje javno naročilo:
 

Vzdrževanje osuševalnih sistemov v letu 2014

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Sklada, na povezavi:
http://www.s-kzg.si/si/javna-narocila/vzdrzevanje-osusevalnih-sistemov-za-leto-2014/

Obvestilo je bilo poslano v objavo tudi v uradno glasilo Evropske skupnosti.

Skrajni rok za oddajo ponudb je: 21. 7. 2014 do 9:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo: 22. 7. 2014 ob 09:00 uri, v sejni sobi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana.

Sklad bo namreč za opravljanje rednega in investicijskega vzdrževanja osuševalnih sistemov v letu 2014, v skladu s 5. členom Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 31/2014) z izbranim izvajalcem, registriranim za opravljanje nalog vzdrževanja iz 7. člena citirane Uredbe, in izbranim po predpisih o javnem naročanju, sklenil ustrezno pogodbo.