A A

Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2015

Datum obvestila:
08.05.2015

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije vso zainteresirano javnost obvešča, da je kot izvajalec javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, na Portalu javnih naročil, pod številko JN2910/2015, dne 8. 5. 2015, objavil naslednje javno naročilo:

Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2015 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Sklada, na povezavi:

http://www.s-kzg.si/si/javna-narocila/vzdrzevanje-osusevalnih-sistemov-za-leto-2015/

 Obvestilo je bilo poslano v objavo tudi v uradno glasilo Evropske skupnosti.

 Skrajni rok za oddajo ponudb je: 8. 6. 2015 do 9:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo: 8. 6. 2015 ob 12:00 uri, v sejni sobi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana.

Sklad bo namreč za opravljanje rednega vzdrževanja osuševalnih sistemov v letu 2015, v skladu s 5. členom Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 31/2014) z izbranim izvajalcem, registriranim za opravljanje nalog vzdrževanja iz 7. člena citirane Uredbe, in izbranim po predpisih o javnem naročanju, sklenil ustrezno pogodbo.